Vuosikokous 2020

YleistaSheltista

Shetlanninlammaskoirat Shetland Sheepdogs ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään


sunnuntaina 20.9.2020 klo 12.00 alkaen
(äänioikeuden tarkistus klo 11.10 – 11.50):

Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa
Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, PEVISA-ohjelman jatkaminen ja
kyynärnivelien röntgenkuvaamisen lisääminen PEVISAAN sekä alla mainitut kaksi sääntömuutosehdotusta.
Lisäksi keskusteluasiat: uroksen jälkeläismäärän rajoittaminen PEVISASSA ja polvilumpioluksaatiotutkimuksen lisääminen PEVISAAN.

Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma – ehdotus vuosikokoukselle 20.9.2020

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla

 • lonkkakuvauslausunto,
 • kyynärnivelkuvauslausunto ja
 • voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
  Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveyslausuntojen on oltava voimassa koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.
Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen odotettavissa olevaa juoksua. Lausuntojen saaminen voi kestää pitkään. Röntgenkuvat lausutaan Kennelliitossa ja niiden lausunto on voimassa vasta, kun tulos on maksettu ja kirjautunut KoiraNettiin. Röntgenlausunnot ovat voimassa koiran koko eliniän. 

Silmälausunnot antaa niiden lausumisoikeudet omaava eläinlääkäri ja ne tulevat voimaan lausumishetkellä. Silmälausunto on voimassa rodun PEVISA-ohjelmassa määritellyn ajan. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen seuraavaa astutusta.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa

Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA-ohjelmasta lonkka- ja kyynärniveltuloksen osalta. Poikkeuslupa koskee

 • ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja 
 • tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä.

Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia.Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko

 • tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai 
 • rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. 
  Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT:n) päätettäväksi.

Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti(Katso myös Suomen Kennelliitto ry:n Koirarekisteriohje 2017 kohta 9: Ulkomaisen uroksen jalostuskäyttö)
Huom! Astutushetkellä ulkomaisella uroksella tulee olla voimassa oleva silmälausunto (ei vanhempi kuin 24kk).

SHETLANNINLAMMASKOIRAT-SHETLAND SHEEPDOGS RY sääntömuutosehdotus vuosikokoukselle 20.9.2020

5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on rikkonut eläinsuojelulakia tai on erotettu SKL-FKK:sta, yhdistyksen hallituksella on yksimielisellä päätöksellä oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10 § KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa, kotisivuilla, Facebookissa tai sähköpostilla. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta