VUOSIKOKOUKSET

Vuosikokous järjestetään vuosittain keväällä maaliskuun loppuun mennessä, sääntöjen mukaisesti. Oheisesta valikosta löydät eri vuosien kokouskutsut.

Kokouksia koskevat kohdat yhdistyksen säännöissä:

10 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa sähköpostilla. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa.

Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna.

Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina mahdollisissa äänestyksissä
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajat ja äänestysoikeudet
  • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenet
  • valitaan edustaja SKL-FKK:n valtuustoon ja kokoukseen sekä varamiehet heille
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
  • hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Etsi sivulta