Jalostusohje

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunnan laatima vuonna 2013.

1. Yleistä jalostusohjeesta

Jalostusohje on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita noudattaen. Se tukee Suomen Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa ja shetlanninlammaskoirien jalostuksen tavoiteohjelmaa. Jalostusohjeen tarkoituksena on antaa rodun kasvattajille ja urosten omistajille suuntaviivoja jalostusvalintojen tekemiseen. Mahdollisissa poikkeuslupatapauksissa jalostusohje on PEVISA-säännön ohella jalostustoimikunnan ohjenuorana päätöksiä tehtäessä ja lausuntoja annettaessa.

2. Rekisteröintivaatimukset

Jotta shetlanninlammaskoirapentue voitaisiin rekisteröidä normaalisti Suomen Kennelliitto– Finska Kennelklubben ry:n rekisteriin, on seuraavia sääntöjä ja ohjeita ehdottomasti noudatettava:

 • Shetlanninlammaskoirien rotukohtainen PEVISA-ohjelma 2015-2017

* Vanhemmilla tulee olla virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla astutushetkellä yli 24 kk vanha.

* Vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto

 • poikkeuksena ulkomailla pysyvästi asuvat urokset, joilta ei vaadita virallista lonkkakuvauslausuntoa.
 • Koiranomistajan- ja haltijan perussääntö
 • Koirarekisteriohje 2015
 • Koirarekisteriohjetta täydentävät rotukohtaiset erityisehdot

* Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli – blue merleyhdistelmät.

3. Jalostustavoitteet

Rodunjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

 • rodun elinvoimaisuuden vaaliminen ja parantaminen jalostusvalintojen kautta
 • perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
 • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
 • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja parantaminen
 • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen

Kasvattajalla on oltava vahvat perustelut pentueen teettämiselle ja tavoitteet kasvatustyönsä suhteen. Rodunjalostus tarkoittaa rodun parantamista – sen eteenpäin viemistä. Rahan ansaitseminen ei saa olla ainoa syy pentueen teettämiselle.

4. Jalostuskoiran valinta

Jalostusyksilön tulee aina olla hyväluonteinen, terve sekä ulkomuodoltaan vähintäänkin rodun keskitasoa. Jalostuskoiraksi valitaan syntymästään asti elinvoimainen ja terve yksilö. Sen tulee kyetä lisääntymään luonnollisesti. Jokainen koira ei ole jalostuskoira.

Jalostustyön onnistumisen edellytykset ovat toisilleen sopivien jalostusyksilöiden löytäminen sekä jalostukseen sopimattomien yksilöiden poissulkeminen jalostuskäytöstä. Yhdistelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vanhempien lähisukulaisten – muun muassa isovanhempien, sisarusten ja aiempien pentueiden terveys, luonne ja ulkomuoto.

5. Jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset

 • se on elinvoimainen ja lisääntymiskykyinen- ja haluinen
 • sen jälkeläismäärä on alle 100 yksilöä
 • se täyttää PEVISA-säännön vaatimukset :sillä on oltava virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva (korkeintaan 24 kk vanha) silmätarkastuslausunto
 • lonkkakuvauksen yhteydessä toivotaan kuvattavaksi myös kyynärät
 • se on terve ja hyväkuntoinen
 • se on hyväluonteinen
 • se ei ole minkään vakavan sairauden tunnettu kantaja
 • se on vähintään 18 kk ikäinen, mutta suositellaan 2 vuoden vähimmäisikää astutushetkellä
 • sen silmät on tarkastettu virallisesti myös pentuna (koskee 1.1.2011 jälkeen syntyneitä)
 • sillä on virallinen polvitarkastuslausunto (yli 1-vuotiaana annettu lausunto on voimassa koiran eliniän)
 • siltä ei puutu enempää kuin kaksi (2) hammasta
 • sillä on leikkaava saksipurenta
 • se on saanut Suomessa näyttelyistä virallisesta luokasta laatuarvosanan erittäin hyvä(EH) vähintään kahdelta eri tuomarilta. Jalostustarkastuksella voi korvata toisen näyttelytuloksen

6. Ei suositella astutettavaksi keskenään

 • kahta koiraa, joilla molemmilla on vähintään kolmen sukupolven sukutaulussa tunnettu PRA-kantaja
 • kahta koiraa, joiden on todettu sairastavan lievää (C) lonkkaniveldysplasiaa
 • kahta koiraa, joilla molemmilla on CEA (koskee myös peittynyttä CEA:ta)
 • kahta koiraa, joilla on ylimääräisiä ripsiä
 • kahta koiraa, joilla on hammaspuutoksia
 • kahta koiraa, joilla on tai on ollut (hoidettu) napatyrä

7. Millaista yksilöä ei saa käyttää jalostukseen?

Yksilöä,

 • joka ei ole lisääntymiskykyinen ja/tai -haluinen
 • joka sairastaa PRA:ta tai joka on tunnettu PRA-kantaja
 • joka sairastaa keskivaikeaa (D) tai vaikeaa (E) lonkkaniveldysplasiaa
 • jolla on todettu patella luksaation aste 2-4
 • jolla on todettu kyynärniveldysplasia aste 2-3
 • jolla on todettu ns. kinnervika (varpaiden pinnallisen koukistajajänteen sivusiteen repeämä)
 • joka sairastaa epilepsiaa
 • jolla on HC (perinnöllinen harmaakaihi)
 • jolla on virheasentoiset kulmahampaat tai muu purentavirhe
 • jolla on häntämutka
 • joka sairastaa jotakin (muuta kuin jo edellä mainittua) vakavaa perinnöllistä sairautta
 • joka on kivesvikainen
 • joka on arka tai aggressiivinen
 • joka on värivirheellinen
 • jolla on niin sanottu herasilmä tai siniset silmät (lukuun ottamatta blue merle värisiä koiria)
 • jolla on lihan värinen kirsu

8. Mitä hyvältä kasvattajalta edellytetään?

Hän on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsen sekä allekirjoittanut Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n vuonna 2011 voimaantulleen kasvattajasitoumuksen.

Hän on perehtynyt koiranjalostuksen perusteisiin käymällä esimerkiksi kasvattajan peruskurssin ja hankkinut kynologista tietämystä. Hän on perehtynyt shetlanninlammaskoiraan rotuna tutustumalla muun muassa rodun kasvattajiin ja kirjallisuuteen sekä osallistumalla rotujärjestön toimintaan.

Hän noudattaa ja kunnioittaa Kennelliiton ja Shetlanninlammaskoirat ry:n sääntöjä ja ohjeita. Hän toimittaa rotuyhdistyksen jalostustoimikunnalle pentuepalautelomakkeen jokaisesta pentueestaan. Hän on rehellinen omassa kasvatustyössään ja tuo avoimesti esille kasvatustyössään ilmenneet ongelmat, viat ja sairaudet. Hän seuraa pentujensa kehitystä ja tarvittaessa neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hän kannustaa kasvattiensa omistajia tutkituttamaan koiriensa silmät ja luuston ja kehottaa heitä tuomaan julki koiriensa mahdolliset sairaudet ja viat.

Hän käyttää jalostukseen vain sellaisia uroksia, joiden jälkeläismäärä ei ylitä 100 yksilöä. Hän poistaa nartun välittömästi jalostuksesta, mikäli sillä todetaan jokin vakava sairaus, se todetaan jonkin vakavan sairauden kantajaksi tai sen todetaan periyttävän jotakin sairautta tai virhettä erityisen paljon, tai mikäli se ei kykene synnyttämään normaalisti tai ei hoida pentujaan.

Hän antaa eläinlääkärin tarkastaa pennut ennen luovutusta ja hän tutkituttaa virallisesti pentujen silmät. Hän antaa pentujen mukaan kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet

9. Mitä hyvältä uroksen omistajalta edellytetään?

Hän antaa urostaan jalostuskäyttöön vain, mikäli se kykenee astumaan nartun luonnollisesti.

Hän varmistaa ennen astutusta, että sekä uros että narttu täyttävät PEVISA-säännön ja jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset. Hän huolehtii, että uroksen kokonaisjälkeläismäärä ei ylitä 100 jälkeläistä uroksen elinaikana. Hän ei anna uroksensa astua narttua, joka on haluton lisääntymään.

Hän poistaa uroksen välittömästi jalostuksesta, mikäli sillä todetaan jokin vakava sairaus, se todetaan jonkin vakavan sairauden kantajaksi tai sen todetaan periyttävän jotakin sairautta tai virhettä erityisen paljon. Hän ilmoittaa Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunnalle, mikäli kuulee tai havaitsee uroksensa jälkeläisissä jotain jalostusmielessä huomioitavaa.