Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistys

Yhdistyksen nimi on SHETLANNINLAMMASKOIRAT-SHETLAND SHEEPDOGS RY ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on kuitenkin suomi. Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, josta jäljempänä käytetään lyhennettä SKL-FKK, jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Päämäärä on johtaa ja valvoa shetlanninlammaskoirien jalostusta, kaikinpuolista kehittämistä ja rotuharrastuksen edistämistä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat SKL-FKK:N valtuusto ja hallitus.

Päämääriään yhdistys toteuttaa mm.

 • harjoittamalla valistus- ja tiedoitustoimintaa
 • harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
 • pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten tilaisuuksien avulla
 • antamalla opastusta jalostustoiminnassa ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä
 • järjestämällä näyttelyitä
 • pitämällä yhteyttä SKL-FKK:hon, kennelpiireihin, muihin rotujärjestöihin kotimaassa sekä shetlanninlammaskoirarotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää illanviettoja, arpajaisia ja kilpailuja asianomaisten viranomaisten luvan hankittuaan.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt tai rekisteröidyt yhdistykset.

Henkilöjäsenet voivat olla

 • vuosijäseniä
 • perhejäseniä
 • nuorisojäseniä
 • ainaisjäseniä
 • tuomarijäseniä
 • kunniajäseniä
 • asiantuntijajäseniä
 • kirjeenvaihtajajäseniä

Vuosijäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun sekä jäseneksi liittymismaksun. Perhejäseneksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan. Henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta on nuorisojäsen. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla 10-kertaisena vuosijäsenen jäsenmaksun. Jäseneksi liittymismaksu ei koske kasvattajan liittämiä jäseniä, perhe- ja nuorisojäseniä. Tuomarijäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua arvostelutuomarin. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Asiantuntijajäseneksi voi hallitus nimetä kenneltoimintaa ja rotua hyvin tuntevan henkilön, esim. eläinlääkärin.Kirjeenvaihtajajäseneksi voi hallitus niin ikään nimetä joko suomalaisen tai ulkomaalaisen rodun kasvattajan tai harrastajan.

Kaikki jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta hyväksyy hallitus. Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta sen eri tehtävälohkoilla. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vuosi-, ainais-, perhe- ja kunniajäsenillä sekä yhdistysjäsenillä. Nuoriso-, tuomari-, asiantuntija- ja kirjeenvaihtajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosi-, perhe-, ainais- ja nuorisojäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.Tuomari-, kunnia-, asiantuntija-, kirjeenvaihtaja- sekä yhdistysjäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on rikkonut eläinsuojelulakia tai on erotettu SKL-FKK:sta, yhdistyksen hallituksella on yksimielisellä päätöksellä oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kahdeksan (8) enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään neljä (4) enintään viisi (5) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Hallitus pyritään valitsemaan niin, että varsinaisia jäseniä valitaan 2/yhdistysjäsen ja varajäseniä 1/yhdistysjäsen.

Jäsenillä on vuosikokouksessa oikeus esittää ehdokkaita yhdistysjäsenittäin niiden vähintään neljän (4) enintään viiden (5) jäsenen ja neljän (4) enintään viiden (5) varajäsenen lisäksi, jotka yhdistysjäsenten vuosikokouksissa on asetettu ehdolle. Muista varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Edelleen on hallituksella oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

7 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8 § Kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 § mukaista asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa ko. asia on mainittava. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm.

 • johtaa ja edustaa yhdistystä ja toimia sen tarkoitusperien edistämiseksi
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus
 • kutsua kokoon vuosi- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat- valita jäsenet tarvittaviin valiokuntiin (Ko. valiokunnat toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina)
 • hyväksyä uudet jäsenet 3 § rajoissa- päättää jäsenten erottamisesta
 • järjestää näyttelyitä
 • informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä sekä syventää heidän kenneltietouttaan
 • tukea ja ohjata yhdistysjäsenten toimintaa

10 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa sähköpostilla. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa.

Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna.

Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina mahdollisissa äänestyksissä
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajat ja äänestysoikeudet
 • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenet
 • valitaan edustaja SKL-FKK:n valtuustoon ja kokoukseen sekä varamiehet heille
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 • hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään kuukautta ennen kokousta.

14 § Purkamispäätös

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

15 § Jäljelle jääneet varat

Jos yhdistys puretaan, tulevat sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai rekisteröidylle säätiölle.

16 § Muuta

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt päivitetty PRH:n päätöksellä 9.5.2022.

Etsi sivulta